مینی کامپیوتر Orange Pi، یک کلون از رزبری پای بوده و برپایه آن توسعه یافته است. این مینی کامپیوتر اکثر قابلیت‌های رزبری پای را دارد.