شرکت Proficnc با همکاری پروژه سخت افزاری Pixhawk بر روی برد های اتوپایوت همراه با تیم های PX4 و Ardupilot کار می‌کند.