گیاهی ترین گیاهی ترین AnzanDigital فروشگاه
خانه / کتابخانه پردازش تصویر / نصب ماژول های اضافی OpenCV

نصب ماژول های اضافی OpenCV

opencv

ماژول های اضافی OpenCV:

این شاخه از OpenCV با عنوان “ماژول های اضافی و توابع کمکی” شناخته می شود. ماژول های جدید به صورت کامل پایدار نبوده و ارزیابی نشده اند بنابرین به عنوان بخشی از نسخه ی رسمی OpenCV قرار نگرفته اند. همه ی ماژول های جدید به صورت جداگانه توسعه یافته و ابتدا در شاخه ی opencv_contrib قرار می گیرند، بعد تکمیل توسعه و کسب محبوبیت در شاخه ی اصلی OpenCV قرار می گیرند و تیم توسعه پشتیبانی کیفیت محصول برای این ماژول را فراهم میکند.

چگونه ماژول های اضافی OpenCV را نصب کنیم؟

برای نصب باید نسخه ی ارائه شده ی یکسانی از شاخه ی OpenCV و ماژول های اضافی در دسترس داشته باشید، به عنوان نمونه:

~/Desktop/CV$ ls
opencv-3.1.0 opencv_contrib-3.1.0

اینجا دستور Cmake مورد نیاز را خواهید دید:

$ cd <opencv_build_directory>
$ cmake -DOPENCV_EXTRA_MODULES_PATH=<opencv_contrib>/modules <opencv_source_directory>
$ make -j5

به عنوان نمونه به دستور زیر دقت کنید:

root@USER:/home/USER/Desktop/CV/opencv-3.1.0/build# cmake -DOPENCV_EXTRA_MODULES_PATH=/home/USER/Desktop/CV/opencv_contrib-3.1.0/modules /home/USER/Desktop/CV/opencv-3.1.0 -D WITH_QT=ON -D WITH_OPENGL=ON ..

در نهایت انتهای ترمینال پیام زیر را خواهید دید:

-- -----------------------------------------------------------------
-- 
-- Configuring done
-- Generating done

دقت کنید مراحل یاد شده در بالا طبق مراحل نصب اپن سی وی (از طریق سورس) می باشد، فقط آدرس پوشه ی ماژول های اضافی در دستور Cmake افزوده شده است:

-DOPENCV_EXTRA_MODULES_PATH=/home/USER/Desktop/CV/opencv_contrib-3.1.0/modules

برای یادگیری نحوه ی نصب به نصب اپن سی وی (از طریق سورس) مراجعه کنید.

 • DOPENCV_EXTRA_MODULES_PATH=<opencv_contrib>/modules- برای افزودن آدرس ماژول های اضافی قرار داده شده است.
 • /home/USER/Desktop/CV/opencv-3.1.0   برای آدرس سورس OpenCV می باشد.
 • D WITH_QT=ON -D WITH_OPENGL=ON-  به ترتیب برای فعال سازی qt و opengl انتخاب شده است، در صورت نصب نکردن پیش نیاز ها می توانید این خطوط را حذف کنید.
 • USER نام کاربری سیستم شما می باشد.
 • همه ی مراحل تحت روت انجام شده است، بنابرین قبل شروع با دستور sudo su دسترسی روت را فراهم کنید.
 • برای ادامه ی پیکربندی به استفاده از اکلیپس به عنوان کامپایلر OpenCV مراجعه کنید.

در لیست زیر ماژول های اصلی و اضافی OpenCV را مشاهده کنید.

 • ماژول های اصلی:
 • core. Core functionality
 • imgproc. Image processing
 • imgcodecs. Image file reading and writing
 • videoio. Media I/O
 • highgui. High-level GUI
 • video. Video Analysis
 • calib3d. Camera Calibration and 3D Reconstruction
 • features2d. 2D Features Framework
 • objdetect. Object Detection
 • ml. Machine Learning
 • flann. Clustering and Search in Multi-Dimensional Spaces
 • photo. Computational Photography
 • stitching. Images stitching
 • cudaarithm. Operations on Matrices
 • cudabgsegm. Background Segmentation
 • cudacodec. Video Encoding/Decoding
 • cudafeatures2d. Feature Detection and Description
 • cudafilters. Image Filtering
 • cudaimgproc. Image Processing
 • cudalegacy. Legacy support
 • cudaobjdetect. Object Detection
 • cudaoptflow. Optical Flow
 • cudastereo. Stereo Correspondence
 • cudawarping. Image Warping
 • cudev. Device layer
 • shape. Shape Distance and Matching
 • superres. Super Resolution
 • videostab. Video Stabilization
 • viz. 3D Visualizer
 • ماژول های اضافی:
 • aruco. ArUco Marker Detection
 • bgsegm. Improved Background-Foreground Segmentation Methods
 • bioinspired. Biologically inspired vision models and derivated tools
 • ccalib. Custom Calibration Pattern for 3D reconstruction
 • cvv. GUI for Interactive Visual Debugging of Computer Vision Programs
 • datasets. Framework for working with different datasets
 • dnn. Deep Neural Network module
 • dpm. Deformable Part-based Models
 • face. Face Recognition
 • fuzzy. Image processing based on fuzzy mathematics
 • hdf. Hierarchical Data Format I/O routines
 • line_descriptor. Binary descriptors for lines extracted from an image
 • matlab. MATLAB Bridge
 • optflow. Optical Flow Algorithms
 • plot. Plot function for Mat data
 • reg. Image Registration
 • rgbd. RGB-Depth Processing
 • saliency. Saliency API
 • sfm. Structure From Motion
 • stereo. Stereo Correspondance Algorithms
 • structured_light. Structured Light API
 • surface_matching. Surface Matching
 • text. Scene Text Detection and Recognition
 • tracking. Tracking API
 • xfeatures2d. Extra 2D Features Framework
 • ximgproc. Extended Image Processing
 • xobjdetect. Extended object detection
 • xphoto. Additional photo processing algorithms
کانال تلگرام بیر رباتیک

درباره Ahrovani Hadi

مشاهده بیشتر

-sgURvz6

اکتیو پایتون

اکتیو پایتون: در اکتیو پایتون محبوب ترین بسته های پایتون برای علم داده(Data Science)، یادگیری ماشین، …

دیدگاه بگذارید

اولین نفری باشید که دیدگاه میگذارد

با خبر سازی از
avatar

wpDiscuz